Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Sure"

Ý nghĩa của "Sure" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: sure có nghĩa là gì?
A: certeza
e "definitely" é traduzido como "com certeza"
Q: For sure có nghĩa là gì?
A: it means yes, absolutely, or definitely. It's a little informal and you normally say it to your friends.

"I'll try it tomorrow for sure." (definitely)

"So will you be there?"
"For sure!" (absolutely)

"Do you like chocolate ice cream?
"For sure." (Yes)

to be sure of something means to be positive
Q: pretty sure có nghĩa là gì?
A: Pretty sure means "almost sure"- they're not positive, but probably!
Q: sure enough có nghĩa là gì?
A: It's kind of like assuring something? It's hard to explain but an example would be "Jack was throwing things in the class and sure enough, he got in trouble with the teacher."
Q: I'm pretty sure you can... có nghĩa là gì?
A: "I'm pretty sure you can" implies about 60- 75% confidence.
You are not wrong it is just a little less strong of a word.

Câu ví dụ sử dụng "Sure"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sure.
A: 1. “Yes I’m sure
2. “I’m not sure
3. “I sure do”
4. “I’m sure I would/can/will”

Just to name a few :)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sure.
A: "I am sure I can come tomorrow".
"Sure, no problem"
"Are you sure you want to eat all of that by yourself?"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "i'm not sure if" and "i'm not sure that".
A: "I'm not sure if..." is used when checking certainty of a situation.

I'm not sure if I should go.
I'm not sure if that's correct.

" I'm not sure that" is used when expressing uncertainty or pointing directly to a certain situation, person, object.

I'm not sure that I'm the right person for it.
I'm not sure that I can do that.
I'm not sure that's him.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với not sure .
A: I'm not sure if I should do English homework or History homework first.
"Hey, are you busy this weekend?" "Hmm..I'm not sure. I'll have to see."
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sure enough.
A: "She told me she would come at 3 PM. Sure enough, she did."

"I was told the company would call me in the next few months. Sure enough, I got the call two months later."

"He doesn't like to wake up early. I went to his house this morning and, sure enough, he was still asleep."

"The little kid doesn't like sharing toys. I tried to play with her and, sure enough, she would not share any of her toys with me."

Từ giống với "Sure" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm sure và I'm for sure (does it make sense?) ?
A: " I'm sure" can stand alone and sound natural. But " for sure" cannot stand alone.
For example:
* We don't know, for sure, whether he'll join us or not.
* I'll support you for sure.
* Nobody knows for sure.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa sure và of course ?
A: "Sure" is very close to "Okay"
"Of course" is more "there is no doubt"
So if you ask someone for help you can say "of course" meaning "there is no doubt I'll try and help you"

Does that help?
Q: Đâu là sự khác biệt giữa i'm sure và i'm positive ?
A: I'm positive > I'm sure.

뭔가를 확실하게 알고 있으면 sure 하고 positive 쓸 수 있는데 sure의 확실한 정도는 70%~이고 positive의 확실한 정도는 90% 이상이에요. 그래서

I'm sure that it will rain today (비가 올 가능성이 약 70%이다. 근데 비가 안 내릴 수도 있다.)
I'm positive that it will rain today (비가 올 가능성이 90%~이상이다. 반드시 올 것이다.)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa sure và certain ?
A: certain is stronger and a bit more formal

also it is very common to say "sure" instead of yes

"Do you want a beer?"
"Sure!"

"Are you sure the store is closed?"
"Yes!! I am certain!!!"
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm not sure và I'm not even sure ?
A: I'm not sure よく分からない I'm not even sure さっぱりわからない

Bản dịch của"Sure"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Not sure about it
A: “Not sure about it.”
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? sure
A: Hope this helps 😘
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I'm not sure busy
A: I do not know exactly what you are trying to say. Here are some guesses:

- I'm not sure; I may be busy.
- I'm not sure. Will you be busy?
- I'm too busy and cannot decide right now.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I'm not sure
A: @elvispelvis: I didn't know how to work this 😂😂😂 sorry

Những câu hỏi khác về "Sure"

Q: I'm sure of it cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds good! :)
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm "sure".
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I'm sure that! cái này nghe có tự nhiên không?
A: Try

“I’m sure of that”
Q: I'm not sure, whether or not. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'm not sure, whether (yes) possible or not
Q: sure cái này nghe có tự nhiên không?
A: Better! Well done!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

sure

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý