Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Tacit"

Ý nghĩa của "Tacit" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: tacit có nghĩa là gì?
A: It means giving approval without saying anything out loud. Indirect. It means 'implied'. Over here it means even though Biden didn't say anything he implicitly gave his approval or support.
Q: tacit có nghĩa là gì?
A: For example, a manager gives TACIT approval to a project. That is, the manager does not SAY that he/she approves, but indicates approval in some other, unspoken way.
Q: tacit có nghĩa là gì?
A: tacit = implied or inferred without being explicitly stated.

Câu ví dụ sử dụng "Tacit"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tacit.
A: “Your silence may be taken to mean tacit agreement” hope this helps

Từ giống với "Tacit" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa tacit và implicit ?
A: “Tacit” means “implied by silence.”
If you “tacitly consent” to something, you agree by not saying anything (but it is understood that you agree/consent).

“Implicit” means “indirectly implied.” So for example, if you implicitly agree to something, you agree by saying other things, but not expressing it directly.

“Implicit” is more commonly used.
“Tacit” is not used as often.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa tacit và unspoken ?
A: no difference. Tacit is more formal
Q: Đâu là sự khác biệt giữa tacit và implicit ?
A: I hope this helps!! 😁

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

tacit

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý