Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Taking"

Ý nghĩa của "Taking" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Taking up có nghĩa là gì?
A: "To take up residence" means to move to a new place. To assume residency there.
Q: Taking apart có nghĩa là gì?
A: separating objects from one another. 'Separation' is another word for it
Q: Taking on có nghĩa là gì?
A: "To take on" means to try, or to take responsibility for doing something.

"I will take on this project." = I will do this project / I will take responsibility for doing this project

Câu ví dụ sử dụng "Taking"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với >> Taking a travel
Please give some similar sentences to me..
A: “taking a travel” in that form wouldn’t normally be used in a sentence. You are more likely to hear “traveling” or “taking a trip/vacation.”

example with traveling:
“I am traveling to New York this summer.”

example with taking a trip:
“I am taking a trip to New York this summer.”

If you are talking about a long time (a week or so) staying at a place, you can also use “going on a vacation.”
“I am going on a vacation to the USA.”
“I am going on a vacation soon.”
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Taking over .
A: i am taking over the project. you are longer in charge.

emotions are taking over the decision making process, making us more prone to making mistakes.

Bản dịch của"Taking"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Taking off

Những câu hỏi khác về "Taking"

Q: Taking a shower is refreshing.
Q: Taking and talking with them
cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

taking

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý