Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Technological"

Từ giống với "Technological" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa technological và technical ?
A: Technological is relating to technology. Technical is relating to technique or skill(but often involving technology).

Ex. Technological advances in supercomputing have allowed us to better visualize quantum wave functions for complex molecules.

Designing a modern integrated circuit is very technical, and now limited most by overcoming issues with unwanted capacitance in the transistors.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa technological và technical ?
A: Something can be technical without having to do with technology.
Ex: I checked the dictionary, and just to be technical, the definition you have is wrong.

Bản dịch của"Technological"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? technological
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? technological
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

technological

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý