Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Traduciendo"

Bản dịch của"Traduciendo"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Me ayudarían traduciendo esta foto :)
A: (1/3)
Día 1: una canción te gusta con un color en el título
Día 2: una canción te gusta con un número en el título
Día 3: una canción que te recuerda el verano
Día 4: una canción que te recuerda a una persona que quieres olvidar
Día 5: una canción que necesita sonar alto
Día 6: una canción que te da ganas de bailar
Día 7: una canción para conducir
Día 8: una canción acerca de las drogas o alcohol
Día 9: una canción que te alegra
Día 10: una canción que te entristece
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Me ayudarían traduciendo : Nunca me iré porque en tus manos esta un pedazo de mi felicidad
A: I will never leave because in your hands there is a piece of my happiness

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

traduciendo

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý