Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Trush"

Những câu hỏi khác về "Trush"

Q: Trush bins next to this vending machine looked like sisters praying. Omen. cái này nghe có tự nhiên không?
A: @kinesis

The trash bins next to this vending machine looked like nuns praying. Omen?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

trush

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý