Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ugly"

Ý nghĩa của "Ugly" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: ugly có nghĩa là gì?
A: ​unpleasant to look at; not attractive:
I think a lot of modern architecture is very ugly.
Yesterday I saw the ugliest baby I've ever seen in my life.
I feel really fat and ugly today.
He was a really unpleasant man and as ugly as sin (= very ugly).unpleasant and threatening or violent:
There were ugly scenes outside the stadium.
The demonstration turned ugly when a group of protesters started to throw bottles at the police.
Q: ugly có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: 【does could ugly in a hurry】【goes kinetic】 có nghĩa là gì?
A: "Does could ugly in a hurry" isn't proper english. "If it goes kinetic" is proper english.

"Does could ugly in a hurry" had me baffled at first. But then I looked carefully and I think it means this: "Things could get ugly in a hurry" or "Things do get ugly in a hurry."

The missing word is "get."

"Things could become ugly in a hurry," or "things do become ugly in a hurry."

"Do" and "Could" cannot be used together in this situation. Because "do" implies that "it most certainly will become ugly." and "could" means that "in a situation like this, I predict things will get ugly."

"Get ugly" = idiom for "things will get really rough and confusing, there will be commotion."

You cannot say "they will become ugly" because that is a literal meaning. "Get ugly" is not talking about the way it looks, rather it is the way it performs.
Q: ugly có nghĩa là gì?
A: @Hannaabdulahi
thank you very much 😊

Câu ví dụ sử dụng "Ugly"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ugly.
A: That dress is ugly, I don't want it.

The house had ugly wallpaper.

It was the ugliest vase she had ever seen.

The woman is beautiful, but she has an ugly heart. (ugly heart = wicked personality)

At this rate, things will get ugly. (get ugly = get intense/turn into a fight)

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ugly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "ugly" .
A: That's an ugly spider.
Why do you have an ugly car?
That's really ugly.

Ugly = feo/a
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ugly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Ugly" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa ugly và plain ?
A: Ugly es feo. Y plain es sencillo.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ugly và plain ?
A: plain means that someone doesn’t look especially beautiful or different

Ugly is the opposite of beautiful
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ugly và hideous ?
A: I think "hideous" is stronger, it's like "very ugly".
Q: Đâu là sự khác biệt giữa ugly và bad ?
A: "ugly news" doesn't sound natural

Bản dịch của"Ugly"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ugly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ugly
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ugly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào?
ugly

Những câu hỏi khác về "Ugly"

Q: Your ugly, but that's okay cái này nghe có tự nhiên không?
A: Very close!

“You’re ugly, but that's okay”
Q: i'm so ugly cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds good to me.

Kind of sad though 🥺
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ugly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ugly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: even though you're so ugly, I like you cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ugly

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý