Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ukulele"

Bản dịch của"Ukulele"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Ukulele
Ukulele
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Ukulele"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Ukulele.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I've always loved you sing on Ukulele. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I've always loved to hear you sing with an ukulele.
Q: Ukulele is the instrument that playing alone is fun but playing it with somebody is also fun. cái này nghe có tự nhiên không?
A: The ukelele is an instrument that playing alone is fun, but playing it with somebody else is also fun.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ukulele

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý