Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ukulina"

Những câu hỏi khác về "Ukulina"

Q: ‎‎‎Iran was supposed to shoot down a Ukulina aircrafts, but no war will occur, because Both of the US and Iran won't hope so. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Iran supposedly shot down a Ukrainian aircraft, but it won’t lead to war because neither the US nor Iran desire it.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ukulina

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý