Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ukurere"

Những câu hỏi khác về "Ukurere"

Q: I start playing ukurere. I want to be able to play few songs during this Corona vacation. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × I start playing ukurere.
✓ I started playing ukulele.

× I want to be able to play few songs during this Corona vacation.
✓ I want to be able to play few songs before the corona quarantine is over.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ukurere

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý