Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Umi"

Ý nghĩa của "Umi" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: umi có nghĩa là gì?
A: If in asia, umi means mom

Bản dịch của"Umi"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? umi
A: The sea, or the ocean
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say umi in English?

umi

umi

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

umi

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý