Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unabashedly"

Ý nghĩa của "Unabashedly" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Unabashedly có nghĩa là gì?
A: Unashamedly. Usually a different way to say proud.

These 3 sentences mean basically the same thing:

I’m unabashedly in favor of LGBTQ+ rights.

I am proud to be in favor of LGBTQ+ rights.

I am not ashamed to talk about being in favor of LGBTQ+ rights.
Q: Unabashedly có nghĩa là gì?
A: Without worrying about criticism

Bản dịch của"Unabashedly"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say "Unabashedly" in English?
A: It’s pronounced and stressed like this

UNuhBASHidly

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unabashedly

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý