Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unabated"

Ý nghĩa của "Unabated" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unabated có nghĩa là gì?
A:

"Without being stopped"

If that continues without being stopped...

Latest words

unabated

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý