Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unabbreviated"

Những câu hỏi khác về "Unabbreviated"

Q: The unabbreviated sentence of “What about doing sth” and “what about you” ? Anyone knows it??
A: sth is short for something.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unabbreviated

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý