Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unability"

Ý nghĩa của "Unability" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: His unability of standing still aka.being in his own world. có nghĩa là gì?
A: The sentence is actually sort of grammatically incorrect which might be why you’re confused 😅
I think it’s meant to say:
His inability to stand still, aka (also known as) being in his own world.

The idea is that he is restless and can’t sit still. “Being in his own world” is a phrase that means he’s daydreaming or oblivious to the things around him.

Hope this helps!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unability

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý