Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unable"

Ý nghĩa của "Unable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unable có nghĩa là gì?
A: -not able to do something
-cannot do something
E.x: I'm unable to tell the difference
Q: unable có nghĩa là gì?
A: It means you can’t do something
Q: unable có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: unable có nghĩa là gì?
A: Unable is when someone can not do something. They don't have the ability to do something. :) Hope that helps!

Câu ví dụ sử dụng "Unable"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unable.
A: I am unable to come to work today, because I am sick.
He was unable to lift the desk because it was too heavy for him.
We will be unable to come to your party, because we will be out of town that day.

Từ giống với "Unable" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unable và impossible và incapable ?
A: "Unable" is something you can't do but maybe someone else could
Same with "incapable"

"Impossible" is generally hard and can not be done easily
Q: Đâu là sự khác biệt giữa can't và unable ?
A: No difference in meaning. With unable though the verb after it has to be in the infinitive (the "to-" form) while the verb after can't is simply in its present singular form (verb form that does not end in s)

I am unable /to swim/.
I can't /swim/.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unable và disable ?
A: > unable: lacking the skill to do something
> disable: put out of action

> she was unable to do her daily chores because she was busy.
> he disabled his phone.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unable và incapable và unsuitable và impossible ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Unable"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unable
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unable"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý