Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unabridged"

Câu ví dụ sử dụng "Unabridged"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unabridged.
A: You read the unabridged version of Moby Dick? That must have taken you forever!

Latest words

unabridged

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý