Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unchanging"

Ý nghĩa của "Unchanging" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unchanging
có nghĩa là gì?
A: something that never changes

Từ giống với "Unchanging" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unchanging và unchangeable ?
A: @sallysall95: unchanging - a situation that is not showing progress or regression

Unchangeable: something that can't be changed

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unchanging

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý