Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unclear"

Ý nghĩa của "Unclear" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unclear có nghĩa là gì?
A: Not being fully certain on something, whatever it may be. It could also mean not easy to hear or see something/someone.

Câu ví dụ sử dụng "Unclear"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unclear .
A: Your answer was a little unclear.
I'm unclear on the results you want.
The directions are very unclear.

Từ giống với "Unclear" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unclear và indefinite ?
A: "The teacher's directions were unclear. Now I don't know what to do."

"There is an indefinite amount of numbers."

Bản dịch của"Unclear"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unclear
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unclear

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý