Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uncomfortable"

Ý nghĩa của "Uncomfortable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uncomfortable có nghĩa là gì?
A: In this context, it means that it isn't enjoyable to watch - it makes you feel awkward and uneasy, possibly disturbed.
Q: uncomfortable có nghĩa là gì?
A: Opposite of comfortable
Uneasy
Feeling out of your comfort zone
Awkward

Just to name some =)
Q: uncomfortable có nghĩa là gì?
Q: uncomfortable có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Uncomfortable"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uncomfortable .
A: “This is an uncomfortable situation”
“My shoes are uncomfortable
“Your couch is uncomfortable
“We could have avoided this uncomfortable situation if you had told the truth”
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uncomfortable.
A: This sweater is so itchy, it's making me so uncomfortable.

I am uncomfortable in large crowds.

I don't want my mother to feel uncomfortable with my father being invited to the wedding.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uncomfortable .
A: I was uncomfortable with her suggestion.

He made me uncomfortable.

The mattress was uncomfortable.

An uncomfortable silence filled the room.

Từ giống với "Uncomfortable" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncomfortable và uneasy ?
A: The best way to describe uneasy would be getting anxious of anxiety filled. Let’s say you are with people you may not know so you might start to feel uneasy because you might not be very sociable or know what to talk about. Uncomfortable could also be used to describe your feelings in the same situation because you are “uncomfortable around people you don’t know, but it could also be used to say maybe your uncomfortable because your leg hurts.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncomfortable
và inconvenient
what's the difference? ?
A:uncomfortable” is a feeling. It means something makes you feel uneasy.

“inconvenient” means something causes trouble/difficulties.

“She was arguing with the cashier, it was uncomfortable (to watch)” = It made you feel awkward to watch them argue.

“She was arguing with the cashier, it was inconvenient.” = It was inconvenient because she held up the line.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncomfortable và discomfortable ?
A: Discomfortable isn’t used much. Most people use the word discomfort.

Uncomfortable is an adjective. Eg. This chair is very uncomfortable.
Discomfort is a noun. It means something that annoys you or causes you either mental or physical distress. The chair caused me great discomfort.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncomfortable và discomfortable ?
A: You mean uncomfortable and discomforting?
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncomfortable và awkward ?
A: To feel awkward is usually only just an emotional feeling. If someone is uncomfortable, it could be physical or emotional.

Everyone felt awkward in the quiet room.
She fell asleep in an uncomfortable position.
Talking about a certain topic might make someone feel uncomfortable.

Bản dịch của"Uncomfortable"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uncomfortable
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uncomfortable
A: uncomfortable
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uncomfortable
A: Uncomfortable, or less formal uncomfy
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? あなたが他人に抱きつくのが私は日本人だからuncomfortable
A: I'm Japanese, so I feel uncomfortable when others hugging you.

Những câu hỏi khác về "Uncomfortable"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uncomfortable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uncomfortable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uncomfortable .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uncomfortable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uncomfortable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uncomfortable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý