Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understable"

Những câu hỏi khác về "Understable"

Q: understable? cái này nghe có tự nhiên không?
A: That’s really good
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm is this understable? .
A: What changed your mind? It must have been the ice cream. I realized I was licked.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

be

Latest words

understable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý