Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understad"

Câu ví dụ sử dụng "Understad"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với easy to understad.
A: English is not easy to understand if it's not your native language.

Những câu hỏi khác về "Understad"

Q: You understad me cái này nghe có tự nhiên không?
A: Do you understand me?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understad

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý