Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understan"

Bản dịch của"Understan"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? do you understan
A: Do you understand?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? do you understan vietnames
A: "Do you understand Vietnamese?"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? i don't understan
A: I don't understand
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? i no understan
A: ' I do not understand ' in written form and ' i don't understand' in spoken form
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? i don't understan what are you taking about?
A: I am sorry I couldn't catch what you said. Could you please repeat that again, please?

Could you say that again, please?

Những câu hỏi khác về "Understan"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm understan .
A: My example:
"I don't understand you."
Q: It is difficult to understan you.
So I am no quite sure if is that what do you want to say cái này nghe có tự nhiên không?
A: It is difficult to understand you, so I'm not sure what you want to say.
Q: I can not understan the word " reangle" in the sentence and i also can not find it in dictionary :Normally myself and my colleagues assume they didn't hear us so we proceed to reangle.
A: I don't think it is a real, or widely used, English word.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understan

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý