Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understanable"

Những câu hỏi khác về "Understanable"

Q: I guess I'm understanable why there are many homeless person in America. Apparently, the fee of renting a house is too expensive. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I guess it's understandable why there are many homeless people in america. Apparently the fee of renting a house is too expensive.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understanable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý