Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understanble"

Những câu hỏi khác về "Understanble"

Q: I want to speak just understanble cái này nghe có tự nhiên không?
A: You obviously spoke with an accent, but it is still understandable. To improve, I would mostly say: practise. Also, listen to English songs or watch English TV shows. Basically, expose yourself to the language as much as you can.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understanble

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý