Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understandable"

Ý nghĩa của "Understandable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: quite understandable có nghĩa là gì?
A: Completely understandable.

You're understanding to whatever the speaker is saying.
Q: understandable có nghĩa là gì?
A: 這意味著“能夠理解某些東西”!
Q: understandable có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Understandable"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understandable.
A: 1. As John has been busy with work, it is understandable that he couldn't make it for the meet-up today.

2. The english translations by google were not understandable.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understandable.
A: It is very understandable to be grieving after a loved one dies.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understandable .
A: Her feelings are understandable, but I still can't agree with her.

Từ giống với "Understandable" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa understandable và intelligible và comprehensible ?
A: They are all synonyms so mean the same thing, the only difference is the register of the word. Comprehensible and intelligible are a more formal register, whereas understandable is more day-to-day language. I would say comprehensible is the most formal of the three.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa It's understandable that... và No wonder that... ?
A: “It’s understandable why” means that you understand why a person said or did what they did and “No wonder” can be used when you find a reason for why someone did something.They both can mean the same thing.

Ex:No wonder she was acting different yesterday,she was really tired.
Ex:It’s understandable why she was being rude yesterday,she was just really tired.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa understandable và comprehensible và legible và intelligible ?
A: Understandable: the material or meaning can be understood

Comprehensible: with some context clues/hints the meaning is understood

Legible: when written, the writing is clear and can be read easily

Intelligible: the words are put together in a way that another person can understand (usually verbally)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa understandable và intelligible ?
A: Understandable has a wider use than intelligible bc it can also mean "forgivable" other than "able to be understood".
eg. It is understandable to make such mistake bc we haven't learnt that part yet.

Bản dịch của"Understandable"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? understandable
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? understandable
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Understandable"

Q: It’s understandable? cái này nghe có tự nhiên không?
A: When you say “girls” try to pronounce the “i” better, it sounds like an “o”. Also, pronounce the “t” more if you’d like to do so.

You have a bit of an accent, but it’s still understandable.
Q: It’s understandable ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: it's really good!
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm understandable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's totally understandable. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's understandable? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Hi. Can you give me two chicken sandwiches, please.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understandable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý