Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understandably"

Ý nghĩa của "Understandably" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: and understandably so có nghĩa là gì?
A: That it makes sense and you can get it and understand it.

Câu ví dụ sử dụng "Understandably"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understandably.
A: He was understandably upset after his girlfriend left him.
She rejected his marriage proposal - understandably - when the ring was made out of aluminum foil.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

so

Latest words

understandably

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý