Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understanded"

Những câu hỏi khác về "Understanded"

Q: 当别人告知我一些事项后,我想要回答“嗯/我知道了/我晓得了/我明白了/好的”这类意思的时候,英语中日常一般怎么回答?
Ok.还是I understanded. 或是怎么回答?
A: “嗯/我知道了/我晓得了/我明白了/好的”

"Yeah/I got it/I got it/I got it/OK"
Q: thank you for replying to my email.I understanded the answer.
I'm going to go to your school that full time of swedish massage course.
I'm going to pay tuition fees early on.
I have some questions. I'd like to ask you something about your school.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: thank you for replying to my email.I understanded your answer.
I will go to your school the full time of your swedish massage (do you mean language?) course.
I will pay tuition fees early on.
I also have some questions that I'd like to ask about your school.
Q: I've got understanded one simple thing... cái này nghe có tự nhiên không?
A: You might want to word it more like "I need to understand one simple thing."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understanded

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý