Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understandig"

Câu ví dụ sử dụng "Understandig"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với wanting
understandig

Is it commo to use the gerund in these words?.
A: The gerunds are usually used when the verb is currently being executed although for "understanding" it can either be a verb or an adjective

Wanting

"What's wrong with wanting to be part of the team?"

"Not wanting to see it means you're a coward"

For understanding

verb:

"Thank you for understanding me"

"Understanding the lesson gives you a higher chance to pass the test"

Understanding as an adjective

"You are very understanding"

"Your understanding attitude gives me hope that not everyone are judgmental"


Hope this helps

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understandig

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý