Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understandme"

Những câu hỏi khác về "Understandme"

Q: You can understandme? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Can You understand me?

Latest words

understandme

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý