Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understant"

Bản dịch của"Understant"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? don’t understant
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I don’t understant with this application. Help me please
A: i mean is how to use for this application ? Not for the pronounciation. Thank you by the way 😁
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? understant
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Understant"

Q: if you understant, can you write it down? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: hello guys. so i don't understant this task. who can help me?
A: Just make words with these syllables. I see "church", "super", "mark". Try to compose other words if possible.
Q: I don't understant the use for do and does in the setences below:

vegetarian don't eat meat.

he doesn't eat meat.

Can anyone explain?

tks
A: First and second person (I, you, we, they) use 'do'
Third person (he/she) use does

So in this instance, 'vegetarians' is the same category as 'they'

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understant

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý