Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uneasy"

Ý nghĩa của "Uneasy" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uneasy có nghĩa là gì?
A: It's used to describe feeling disturbed by something.
You could also say 'unsettled'.

The lack of streetlights made me feel uneasy.
Eating too much food made me feel uneasy.
The first drive on her own was uneasy for her.

Ok? :)
Q: uneasy có nghĩa là gì?
A: Uneasy means to feel unsure about something or have a feeling of doubt
Q: uneasy có nghĩa là gì?
A: Nervous, worried.
Q: uneasy có nghĩa là gì?
A: nervous or anxious- example: "he was uneasy because he was worried about his uncle"

Câu ví dụ sử dụng "Uneasy"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uneasy.
A: It's used to describe feeling disturbed by something.
You could also say 'unsettled'.

The lack of streetlights made me feel uneasy.
Eating too much food made me feel uneasy.
The first drive on her own was uneasy for her.

Ok? :)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "uneasy".
A: His lies and sneaky behavior make me uneasy.
Not knowing whether my boss would fire me, I was uneasy around him.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uneasy.
A: These are situational examples:

“I felt a little uneasy when you were explaining that math problem earlier.”

“The doctor made Sam feel uneasy when he told him he had the flu.”

“She felt worried and uneasy when being told she did not get the job.”
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uneasy.
A: she felt uneasy as the guy came towards her. I feel uneasy when I ride on a plane. he felt uneasy when they mentioned the word "it".
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uneasy.
A: I feel uneasy (uncomfortable is the closest meaning of this) around you.

I get uneasy when I think about my exam results.

Bugs and birds make me uneasy.

And so on, 'uneasy' can be used in so many sentences and so many different contexts.

Từ giống với "Uneasy" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa uneasy và restless và disturbed và anxious ?
A: Uneasy means uncomfortable whereas restless means someone who can’t sit quietly and wait. Anxious is nervous, worried about something. Disturbed is quite a negative word (usually).. It means a mentally troubled person, often with quite serious problems.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uneasy và uncomfortable ?
A: @va1989787 Yes, thats right. You can be uncomfortable from anything, pain, embarrassment and so on. But uneasy is more naturally used when a SITUATION (or sometimes a person) makes you feel bad or weird.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uneasy và awkward ?
A: They are synonyms
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uneasy và nervous ?
A: nervous = general everyday stressful situation (speech/date/meeting etc)

uneasy = unusual or possibly bad things

I feel uneasy lying about where I was.
He makes me feel uneasy, he's so creepy

I always feel nervous when I travel by plane

Bản dịch của"Uneasy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uneasy
A: @pshruti690
bechaini / 😢

Những câu hỏi khác về "Uneasy"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uneasy .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uneasy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý