Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unemployed"

Ý nghĩa của "Unemployed" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unemployed có nghĩa là gì?
A: Not employed or they have no job.
Q: unemployed có nghĩa là gì?
A: You have no job.
Q: unemployed có nghĩa là gì?
A: you do not have a job

Từ giống với "Unemployed" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unemployed và redundant ?
A: "redundant" is only used in the UK (when talking about jobs). For example "I've been made redundant." We don't say this in America. In America we say "I've been laid off."

"Unemployed" is the state of not having a job. "I've been unemployed ever since I was laid off last year."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unemployed và between jobs ?
A: 'between jobs' can also be a euphemism for 'unemployed' 😂
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unemployed và jobless ?
A: @sue90
They are basically the same.
Unemployed is a nice way to say jobless.
Unemployed can be used to describe a person who has tried to get a job.
And
A jobless person might not have a job because maybe they haven’t tried hard enough.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unemployed
và unemployment ?
A: They’re technically the same thing. If you want to evaluate the details:

Unemployed: someone who doesn’t have a job

Unemployment: in general, when people do not have jobs. The actual state of not being employed.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unemployed và out of work ?
A: They both mean the same thing. You can say. "I'm unemployed" or "I'm out of work" and it doesn't matter

Bản dịch của"Unemployed"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unemployed
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unemployed
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unemployed
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unemployed"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unemployed, unbelievable, curious, confident.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unemployed.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unemployed.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unemployed

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý