Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unexpected"

Ý nghĩa của "Unexpected" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unexpected có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Unexpected"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unexpected.
A: It was unexpected.
He made an unexpected move.

Unexpected is basicly used when someone did something (or something happend) in a way that none thought of :)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unexpected.
A: that was unexpected
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unexpected .
A: - She's not a good cook, so it was "unexpected" that the food she made was very tasty.
- The movie had an "unexpected" ending.

Từ giống với "Unexpected" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unexpected và unpredicted ?
A: Unexpected - When something happens that is surprising or different.
Unpredicted - When you think one thing will happen, but something different happens.

Bản dịch của"Unexpected"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unexpected
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unexpected
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unexpected"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm an unexpected .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unexpected.
A: I speak with an Irish accent
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unexpected.
A: An-eks-pek-ted / an-eks-pek-tid
Q: unexpected cái này nghe có tự nhiên không?
A: Sounds very good but the word can be spoken more slowly. Separate the syllables. Un-ex-pec-ted
Q: unexpected... cái này nghe có tự nhiên không?
A: Try not to stretch the a in 'happen' too much.
But apart from that, this is amazing haha.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unexpected

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý