Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unfair"

Ý nghĩa của "Unfair" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "unfair" in french có nghĩa là gì?
Q: unfair có nghĩa là gì?
A: Không công bằng.
Q: unfair có nghĩa là gì?
A: Unjust. For example, if someone murdered someone and then didn't have to go to jail.
Q: unfair có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Unfair"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unfair.
A: He gave Alex $20 but only gave me $5, that's so unfair.

It's unfair to pick favorites.

Life feels unfair at times.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unfair.
A: “You’re being unfair
“This is unfair
“They way they pick people is unfair, how am I supposed to have a chance?”

Từ giống với "Unfair" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unfair và unjust ?
A: Both are synonymous (they mean the same), but "unfair" is used in more casual situations and "unjust" is used in formal situations.

I'd also say that "unjust" carries more weight and is a "heavier" word.
Lawyers would use the word unjust or students in a formal essay.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unfair và unjust ?
A: They're basically synonymous. It's really just the scope if usage. "Unjust" is usually used in a legal context whereas "unfair" is used for mostly everything else.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unfair và unjust ?
A: They're the same but unfair is used in more casual situations and unjust is used in formal situations
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unfair và uneven ?
A: Unfair : not based on or behaving according to the principles of equality and justice

Example : at times like these the equal system appears inhumane and unfair

Uneven: not level or smooth

Example : the floors are cracked and uneven

Bản dịch của"Unfair"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unfair معناها بالعربي
A: غير عادل
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unfair
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unfair
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unfair
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unfair
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unfair"

Q: It’s unfair for us cái này nghe có tự nhiên không?
A: × It’s unfair for us
✓ It’s unfair to us

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unfair.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's unfair cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unfair

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý