Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unfortunately"

Ý nghĩa của "Unfortunately" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Unfortunately có nghĩa là gì?
A: used to say that something is sad, disappointing, or has a bad effect.
Q: Unfortunately có nghĩa là gì?
A: Unfortunately has to do with bad news.

I was driving my new car and unfortunately I ran into a tree.

Unfortunately, the package you are waiting for has not arrived yet.
Q: Unfortunately có nghĩa là gì?
A: مع الاسف، للاسف، لسوء الحظ.
Q: [Unfortunately] có nghĩa là gì?
A: Bad luck or something unpleasant or bad thing happened
Q: Unfortunately có nghĩa là gì?
A: fortunately - felizmente
unfortunately - infelizmente

Unfortunately she died yesterday.

Câu ví dụ sử dụng "Unfortunately"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Unfortunately.
A: Unfortunately, I will not be able to attend the meeting.
Unfortunately, my friend and I aren't as close anymore.
The flowers unfortunately wilted.
Unfortunately, he got nervous during the school play.

"Unfortunately" has a sad, regretful tone. Something unfortunate, unlucky, or bad happened.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Unfortunately .
A: Unfortunately, Laura Pausini's concert in Miami last month was cancelled due to a hurricane.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Unfortunately.
A: I really wanted to go to the game last weekend, but unfortunately I had a doctor's appointment.

Từ giống với "Unfortunately" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Unfortunately và Sadly ?
A: Unfortunately: describes something that happens unluckily, or by mischance.
Sadly: describes something which is very regrettable, a cause for sorrow.
Sadly is more intense.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Unfortunately và Sadly ?
A:
Unfortunately it rained all day. - I wanted to go play outside but couldn't.
Sadly it rained all day. - The rain is depressing.

Bản dịch của"Unfortunately"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Unfortunately
Unfortunately
A: Sounds great! 😁
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Unfortunately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Unfortunately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Unfortunately and unexpectedly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Unfortunately
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unfortunately"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Unfortunately.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Unfortunately.
A: I'm Scottish, so have a look at some other ones on forvo too.

https://forvo.com/word/unfortunately/
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Unfortunately .
A: unfortunately
Q: Unfortunately cái này nghe có tự nhiên không?
A: The second one sounds the most natural but both sound fine.
Q: Unfortunately there's no Wi-fi here. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds perfectly natural.

However, in formal writing, you should use "there is" instead of "there's", and it would better to say "available here" rather than just "here". Also, officially the wireless standard is called "Wi-Fi" (the F should be capitalized).

In formal writing, this would be better:

"Unfortunately there is no Wi-Fi internet available here."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unfortunately

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý