Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unhappy"

Ý nghĩa của "Unhappy" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unhappy có nghĩa là gì?
A: Unhappy = sad
Q: unhappy có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Unhappy"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unhappy.
A: The boy was unhappy because his mom died.

The man became unhappy when he lost his job.

The cat is unhappy right now because it is starving.

His parents will be unhappy because he failed his final exams.

I would have been unhappy if my car exploded.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unhappy.
A: He was unhappy with his test scores.

I am unhappy with how it turned out.

Từ giống với "Unhappy" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unhappy và sad ?
A: @anhdo20052004

Two ways to say the same thing

Unhappy literally means, not happy. = SAD
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unhappy và sad ?
A: Example. Your boss might be unhappy with your work. That is very different than how your boss would feel if a loved one died, they would be sad.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unhappy và unfortunately ?
A: infeliz
desfortunado
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unhappy và miserable ?
A: miserable = very unhappy

Bản dịch của"Unhappy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unhappy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unhappy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unhappy
A: Unhappy is already an English word. Other words for unhappy are: sad ( 悲伤), sorrow, melancholia.

Những câu hỏi khác về "Unhappy"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unhappy.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unhappy.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: 'I unhappy with you!' cái này nghe có tự nhiên không?
A: I am unhappy with you

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unhappy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý