Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unhealthy"

Ý nghĩa của "Unhealthy" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unhealthy có nghĩa là gì?
A: Not good for you / your body.

Từ giống với "Unhealthy" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unhealthy và less nutrition ?
A: We don’t really say “less nutrition” but we have the word “malnutrition” which means the thing does not have the things it needs to be healthy. (Food, water, etc.)

Bản dịch của"Unhealthy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unhealthy 同義語
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unhealthy"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unhealthy.
A: Both ways you pronounced it are good!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unhealthy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý