Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unknowingly"

Câu ví dụ sử dụng "Unknowingly"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unknowingly.
A: By ignoring key voters, she unknowingly handed her opponent the election.

Unknowingly, we were exposed to dangerous chemicals.

Bản dịch của"Unknowingly"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unknowingly

Latest words

unknowingly

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý