Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unlikely"

Ý nghĩa của "Unlikely" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unlikely có nghĩa là gì?
A: unusual not normal
Q: unlikely có nghĩa là gì?
A: Not likely, it means it is almost not going to happen
Q: unlikely due có nghĩa là gì?
A: It means there is a small chance that it will happen.

Example: "experts think Trump is unlikely to backdown over North Korea's nuclear testing."
Q: unlikely ever có nghĩa là gì?
A: It means it is not likely.

"M wife and I winning the lottery is unlikely ever to occur" = "My wife and I winning the lottery is not likely to occur".
Q: unlikely có nghĩa là gì?
A: @kohenro19: ありそうもない

Câu ví dụ sử dụng "Unlikely"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unlikely .
A: It's unlikely that it'll rain tomorrow.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unlikely.
A: Maybe I can sing well, but it's unlikely I will become a famous pop star.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unlikely and unlike.
A: Unlikely means something is probably not going to happen. Unlike means that something is different, unless you use it as a verb, in which case unlike means you used to like something and now you don't.

It is unlikely that we will play soccer outside if the rain continues.
He was unlike any person I had ever met before.
I liked her picture on Facebook, but after reading her description, I unliked it.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unlikely.
A: it is unlikely that it will rain.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unlikely.
A: With that fair weather today, it's unlikely that it's going to rain tomorrow.

Từ giống với "Unlikely" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unlikely và unprobably ?
A: Unprobably is an obsolete word that isn't even in the dictionary
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unlike before và unlikely before ?
A: Only unlike before is grammatically correct.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unlike before và unlikely before ?
A: "Unlikely before" is not a phrase that is ever going to be used.
"Unlike before" means that something is is different now. "She has a cat now, unlike before she moved out."
"Unlikely" is an adjective meaning that it is used to describe things. So, you can say that something is unlikely, meaning that it probably won't/didn't happen. "It is unlikely she will get a dog."

Những câu hỏi khác về "Unlikely"

Q: unlikely cái này nghe có tự nhiên không?
A: try to pronounce it clearly😊
Q: That's unlikely.
That's likely.
That's more likely. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unlikely

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý