Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unnecessary"

Câu ví dụ sử dụng "Unnecessary"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unnecessary.
A: • We’ve already decided to keep the party simple, the extra decorations are unnecessary.

• They know what they’re doing, no need for your unnecessary advice.

• Hateful comments are so unnecessary.

• Don’t bring any unnecessary items on our vacation.

• Isn’t your attitude a little unnecessary?

• This box may seem unnecessary, but I think it may come in handy.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unnecessary.
A: Repeating your instructions is unnecessary.
Unnecessary descriptives are irritating.
Unnecessary spending is devastating to your budget.

Từ giống với "Unnecessary" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unnecessary và extra và excessive ?
A: Unnecessary = not needed.
Extra = more than what is needed.
Excessive = way too much.

She constructed shelves and had extra parts left over.
There were excessive amounts of parts left over.
Some of the parts were unnecessary to the project.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unnecessary và dispensable ?
A: Unnecessary means that you don’t need it to be able to do what you need to do, while dispensable means that once something has fulfilled its purpose you can get rid of it.
It is unnecessary for you to know a lot about history if you’re going to teach math.
After the party, the decorations were dispensable; we threw them away afterwards.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa uncalled-for và unnecessary ?
A: You could say something was uncalled for if it was rude or mean. Unnecessary means it didn't do anything important.

Bản dịch của"Unnecessary"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unnecessary
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unnecessary
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unnecessary

Những câu hỏi khác về "Unnecessary"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unnecessary.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: (unnecessary) cái này nghe có tự nhiên không?
A: Perfect again.
Q: very unnecessary cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: it's completely unnecessary cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unnecessary

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý