Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uno"

Ý nghĩa của "Uno" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uno reverse card có nghĩa là gì?
A: Its a common internet joke which is used when someone wants to reflect a statement back upon the person who said it.

>英語のミームです

Bản dịch của"Uno"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uno strumento da possedere
A: @grasshopper_vittoria

Historical knowledge is a tool to possess
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uno de ellos se quebró
A: One of them broke
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uno de ellos no puede subir las escaleras
A: One of them cannot go up the stairs.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "uno de cada" like example... you are in a pastrie shop (pastelería its says like this?) and you see all the peace off cake and you want a peace of every one "uno de cada"
A: It would be "one of each."
So "Can I have one of each please"
(Pastelería=Bakery)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uno nunca sabe
A: You never know

Những câu hỏi khác về "Uno"

Q: uno, dos, tres, cuatro y cinco cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: uno puede sobrevivir en Corea sólo con el inglés ?
A: si si se puede
Q: how do you say "uno" but as a person, for example "uno puede llegar a hacerlo si es lo quiere" you know what I mean with this example?
A: no, I'm not talking about the number of people, what I mean with "uno" is when you talk about yourself or any other person, it is usually in third person but is not she or he. (I don't know if this is helpful but in german is "man")

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uno

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý