Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unsanitary"

Câu ví dụ sử dụng "Unsanitary"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Unsanitary.
A: it's unsanitary to not wash your hands.
it's unsanitary to eat off the floor.
The boy was very unsanitary when he played in the mud

Những câu hỏi khác về "Unsanitary"

Q: Unsanitary water is one major cause for the spread of infectious disease. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × Unsanitary water is one major cause for the spread of infectious disease.
Unsanitary water is one of the major causes for the spread of infectious diseases.

The sentence you have written isn't wrong.
This would just be a better way of saying it.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unsanitary

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý