Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unstable"

Ý nghĩa của "Unstable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unstable có nghĩa là gì?
A: stable = solid, not shaky, with firm foundations; reliable; not changeable
unstable = the opposite of stable: wobbly, unreliable, fickle, not firm, changeable.
Q: mentally unstable có nghĩa là gì?
A: Not thinking right, you need to get help or your mindset isn’t normal and you seem like your about to loose your mind.

Câu ví dụ sử dụng "Unstable"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unstable.
A: The chair is so old and unstable.

Her mental health is a bit unstable right now.

The ground has become unstable and dangerous.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Emotionally unstable.
A: 1. She's emotionally unstable.
2. I knew he was emotionally unstable when he lashed out at me in anger.
3. Sometimes it is dangerous to be around people who are emotionally unstable.
4. Is it really possible to be so emotionally unstable?
5. She committed suicide because she was emotionally unstable and thought it would be a good solution to her problems.

Từ giống với "Unstable" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unstable và unsteady và fickle và volatile ?
A: or are they all interchangeable?
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unstable và precarious ?
A: unstable is volatile
precarious is hazardous
Jim and Sue's relationship is unstable. They break up and get back together and see other people..... who knows what's next.
Dan's relationship with Matilda is precarious, she's likely to stab him.

Bản dịch của"Unstable"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unstable
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unstable"

Q: it's unstable. cái này nghe có tự nhiên không?
A: 自然です😁
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unstable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: She's always emotionally unstable cái này nghe có tự nhiên không?
A: That sounds natural!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unstable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý