Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unuseful"

Từ giống với "Unuseful" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unuseful và futile
?
A: Futile could be used to express more emphasis
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unuseful và useless ?
A: I imagine they mean the same thing but I have personally never heard someone say ‘unuseful’ it doesn’t sound like a real work to me. We say useless, as in ‘a violin is useless without a bow’ :) hope this helps

Những câu hỏi khác về "Unuseful"

Q: It was unuseful to consider the matter. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × It was unuseful to consider the matter.
✓ It was useless to consider the matter.

I would change it to “useless”. I think “unuseful” is not a real word. You could probably say “not useful” as well.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unuseful

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý