Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unusual"

Ý nghĩa của "Unusual" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: ①it's not unusual
②it's unusual có nghĩa là gì?
A: ①珍しくない
②珍しい
...Simple.
Q: unusual có nghĩa là gì?
A: It means strange, not usual, not normal...
Q: it's not unusual có nghĩa là gì?
A: @maherfaya oh then:


after I drank with my friends, I was drunken. But it's not unusual. (= after I drank with my friends I was druken. it's usual.)

-unusual:
UN is the negation of Usual (common)

NOT is also a negation.
when you put 2 negations = affirmation
Q: out unusual and out of unusual có nghĩa là gì?
A: Can you provide some context or the original source? I can't think of anything where those exact words would work. Maybe you mean "out of the usual" which means out of the ordinary, or simply "unusual".

Câu ví dụ sử dụng "Unusual"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unusual.
A: Unusual meaning a little strange or odd or different or weird or funny (meaning different), depending on the context.

Eg. She's acting a bit unusual recently. She was late to work yesterday.

Eg. It's pretty unusual to have warm weather this late in the season.

I usually use the word weird, instead of unusual. Or maybe strange or funny or different. But usually weird, I'd say. Though, it has a very subtle difference. Weird is just a little harder.

Eg. Look at the funny/strange/odd/weird/unusual hat she has on.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unusual.
A: thanks. can you explain the first sentence for me. what does it mean?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với that's unusual.
A: You didn't pass the test after all the studying you did? Well that's unusual.

You didn't receive my message, but I swear I hit send, that's unusual.

Today's weather should have been a sunny one but it's raining. That's unusual
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unusual.
A: 1.That's unusual.

2.The dog is acting quite unusual today.

Từ giống với "Unusual" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unusual và rare ?
A: Unusual: Not ordinary, normal or natural

eg:
It's unusual for an elephant to have three eyes.

Rare: Not commonly seen.
Rare things are not unnatural, but not commonly found.

eg.
- This is a rare species of flower only found in the Himalayas.
- This is a rare gemstone
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unusual và strange và extraordinary và special và extreme ?
A: Depends on context.
But unusual and strange are synonyms.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa it's more as unusual. và it's as more unusual. ?
A: I would say that there isn’t really a difference maybe in the way you would use them :”how’s it going, oh you know more the usual” or saying that something is usual
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unusual và strange ?
A: unusual = 普通でない
strange = 奇妙な
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unusual và extraordinary ?
A: Unusual would be for situations that are strange while extraordinary would be for situations involved with excitement

Bản dịch của"Unusual"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unusual
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unusual
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how unusual.!
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unusual
A: I would say weird

Những câu hỏi khác về "Unusual"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unusual.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: an unusual cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds natural since an is used before unusual but it's better if you put it in a sentence and ask.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unusual.
A:

🍃🌹🍃Here is ur pronunciation🍃🌹🍃😊😊
Q: unusual cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's unusual that you're here. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It depends on the context, but it sounds alright. Perhaps "odd" or "surprising," would suffice.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unusual

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý