Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unwind"

Ý nghĩa của "Unwind" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unwind có nghĩa là gì?
A: It means to undo in a literal sense.

But it can also mean relax.

Unwinding after a hard day.
Q: unwind có nghĩa là gì?
A: To unwind means to relax
Q: unwind có nghĩa là gì?
A: When you 'unwind' it means to relax.

Ex. You should take a few days off and unwind.

It can also mean to undo something that has been wound up, such as a a scarf around your neck.

Ex. Sarah unwound the scarf around her neck.
Q: unwinding có nghĩa là gì?
A: unwinding means to relax
Q: unwind có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Unwind"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unwind.
A: 1. It helps them to unwind after a busy day at work.

2. Shake the rope and let the coils unwind.

3. Reading is a good way to unwind.

4. A glass of beer before dinner helped him unwind.

5. She started to unwind her scarf.

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unwind.
A: “Take a break to unwind and relax.” “I’m going to go take a walk to unwind.” Reading books helps me unwind after a long day of school!”

Hope these help! :D
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unwind.
A: After a long day, I like to unwind on the couch.

She unwound the scarf from her neck.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với unwind.
A: "Do you need to unwind?"

"I need to unwind."

"Unwind the cord."

Từ giống với "Unwind" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa unwind và relax ?
A: They both ultimately have the same meaning.

But I think you could use one to lead to the other, if that makes sense. For example, “I’m going to drink a glass of wine and unwind so I can relax this evening.” It might be a sound redundant to say it that way, but I think I unwinding or winding down is the act of slowing down in order to experience the feeling of relaxation.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unwind và relax và chill out ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Đâu là sự khác biệt giữa unwind và relieve ?
A: unwind means to relax after a lot of work that could have been good or bad, relieve or 'relief' is a feeling of reassurance and relaxation following release from anxiety or distress.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unwind

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý