Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Upcoming"

Ý nghĩa của "Upcoming" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: upcoming có nghĩa là gì?
A: Something that will happen in the near future (like after a week or a month, etc)

Câu ví dụ sử dụng "Upcoming"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upcoming.
A: 1) Do you know any upcoming movies?
2) He's an upcoming actor in Hollywood.
3) I will tell you some of the upcoming events for tonight.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upcoming.
A: Thank you for your answering.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upcoming .
A: I have an upcoming exam. upcoming means it is an event in the future
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với upcoming .
A: he is an upcoming artist!

Từ giống với "Upcoming" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa upcoming và forthcoming ?
A: So the two words are synonymous for the most part. The difference is that "forthcoming" has more than one meaning and has a broader range of definitions while "upcoming" has only one definition. For example:

"upcoming" means something which is about to happen or will happen in the future (I need to prepare for the upcoming meeting). In this case, it means that you need to prepare for the meeting which is coming up in the future.

"forthcoming" can mean the same thing as the previous word, i.e. you can simply swap the word "upcoming" with "forthcoming" and the meaning would stay the same.

BUT
"forthcoming" can also mean ready, available, at-hand, or easily accessible. For example, "the money will be forthcoming", which means that the money will be available when needed.

"forthcoming" can also mean open, talkative, or ready to divulge a secret. For example, "Frank is very forthcoming about his vacation in Europe." Which means Frank is open about his vacation so you can ask him about it and he will be happy to tell you all.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upcoming và next ?
A: “Upcoming” means it will happen in the near future. “Next” means it is about to happen after something else.
“I’m excited for the upcoming concert.” (does not specify when the concert will be, but says it is going to happen in the future, probably soon)
“My favorite TV show is on next.” (the show is about to be on TV after the show on TV right now ends)
“Next” can also mean “directly after.” For example, “I went to the grocery store to buy food. Next, I visited my friend.” (here, “next” means “after that” or “after the thing I just mentioned”)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upcoming và forthcoming ?
A: I’m looking forward to coming to your upcoming birthday party. (An event that is soon)

She was very forthcoming in her answer about where she had been. (More similar to truthful/candid)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upcoming và oncoming ?
A: upcoming events, upcoming days

oncoming car, oncoming train, oncoming plane
Q: Đâu là sự khác biệt giữa upcoming và forthcoming ?
A: Upcoming means something that will happen soon. Forthcoming describes a person who is willing to tell you something.

Bản dịch của"Upcoming"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? upcoming
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? upcoming

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

upcoming

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý