Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Upp"

Ý nghĩa của "Upp" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: what s upp? có nghĩa là gì?
A: It’s a greeting we use, it means something like “how are you”

Bản dịch của"Upp"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how to say what's upp
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? upp muje tomhari chehara mate dikhana
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? what's upp
A: You can say what’s up. Or can say something like ‘hey how are you’ or ‘what’s going on’ there are a lot of ways to say that

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

upp

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý