Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uppance"

Ý nghĩa của "Uppance" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uppance

for example "your uppance will come" có nghĩa là gì?
A: That is a great question. I know the word "comeuppance" which means that something bad will happen to a person who does bad things to others. Someone will "get their comeuppance"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uppance

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý